در این مقاله توضیحاتی درباره نوشتنتقدیر و تشکر در مقالات علمی ارائه شده است. در نوشتن این بخش شما باید بدانید کدام نوع از کمک هایی که افراد در زمینه پژوهش به شما ارائه داده اند شایستگی لازم را دارند تا در قسمت تقدیر و تشکر گنجانده شوند. باید به کمک های فنی که اشخاص به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شما ارائه کرده اند اشاره کنید.

مشارکت های مستقیم شامل این موارد است: مشارکت در تأمین حیوانات، سلول ها، تجهیزات، عامل های شیمیایی، یا نمونه ها. مشارکت های غیرمستقیم نیز شامل هم فکری هایی سایرین می شود. باید توجه کنید که تمام این مشارکت ها، در مقایسه با همکاری نویسندگان اصلی مقاله، مکانیکی، غیرمستقیم، یا تک بعدی اند. به علاوه، برخی ها عقیده دارند چنانچه افرادی در تهیه مقاله مشارکت کرده اند و بعداً به عنوان داور همتا انتخاب شده اند، نام شان باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود.

سایت پذیرش مقاله و ترجمه نیتیو بخوانید را مشاهده کنید.

معرفی کتاب روزت را پس بگیر

چاپ کتاب و آشنایی با مراحل چاپ کتاب

برآورد آنلاین قیمت چاپ کتاب

چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی

ترجمه مقاله اسکوپوس SCOPUS

پذیرش مقاله کشاورزی

پذیرش مقاله مهندسی صنایع

مشارکت ,مقاله ,تشکر ,ارائه ,تقدیر ,قسمت تقدیر
مشخصات
آخرین مطالب این وبلاگ
آخرین جستجو ها